MŠ Otakara Březiny v Žatci MŠ Otakara Březiny v Žatci

O nás

Mateřská škola Otakara Březiny je čtyřtřídní mateřská škola s celodenním provozem. Leží v příjemné lokalitě v Žatci. Budova školy z roku 1985, stavěná přímo pro účely školství. Dětem slouží čtyři oddělené třídy s hernou a veškerým zázemím. Pro pobyt venku je určena velká a pěkná zahrada s pískovišti a krásnými jehličnany.

V MŠ pracuje stálý kolektiv zkušených učitelek, které se vždy snaží připravit dětem dny pestré, příjemné a zábavné. Děti jsou rozděleny do čtyř věkově smíšených tříd . Škola je dobře vybavena. Děti mají k dispozici nepřeberné množství hraček, didaktických pomůcek, herny jsou vybaveny ribstolemi, žíněnkami a dalším sportovním náčiním, v každé je piáno a další hudební nástroje určené dětem. Součástí školy je školní jídelna.

Naše mateřská škola zajišťuje veškerou péči dětem ve věku 3-6 let a dětem s odkladem školní docházky. Základem je úsilí o všestranný harmonický rozvoj osobnosti dítěte. S dětmi pracujeme podle Rámcového vzdělávacího programu, který vychází z přesvědčení, že vzdělání předškolních dětí je třeba co nejvíce přizpůsobit přirozenému vývoji a životu dítěte. Vzdělávací obsah rámcového plánu je tomuto požadavku přizpůsoben. Je rozdělen do několika oblastí, které jsou mezi sebou propojeny a vzájemně se ovlivňují, protože fungují jako celek. Jsou to tyto oblasti:

  • Dítě a jeho tělo
  • Dítě a jeho psychika
  • Dítě a ten druhý
  • Dítě a společnost
  • Dítě a svět

K seznámení dětí s těmito oblastmi využíváme denní cvičení, tanečky, zpěv, pohybové hry, kreslení, malování, modelování a další výtvarné techniky, četbu, vyprávění, dramatizaci, poslech, samostatný slovní projev dětí atp.

Ústřední činností dětí zůstává samozřejmě hra, která je provází celý den, prolíná všemi činnostmi a je jí věnována mimořádná pozornost.

Odpovědně a pečlivě pracují paní učitelky také s dětmi s odkladem školní docházky.

Názvy tříd:

  1. třída — Sluníčka
  2. třída — Rybičky
  3. třída — Veverky
  4. třída — Broučci

Koncepce

Cílem našeho předškolního vzdělávání je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální a vést je tak, aby na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat, pokud možno aktivně a s osobním uspokojením, takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny a zároveň ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně očekávají.

Naše mateřská škola vede dítě ke zdravému životnímu stylu tak, aby bylo veselé a spokojené, v duchu harmonie. Nabízíme dětem pohybové aktivity s dostatečným množstvím zdravého přirozeného prožitku.

Filozofie je společná všem oblastem péče o zdraví, zvláště je využívána při tvorbě a uskutečňování programů, které cílevědomě ovlivňují prostředí pro výchovu a vzdělávání dětí v naší MŠ tak, aby se děti naučily postojům a praktickým dovednostem chránícím zdraví.

Naše mateřská škola je plně otevřena rodičům. Ve vlastním zájmu se snaží zapojit rodiče do efektivně fungující spolupráce.

Nahoru